Ayuntamiento de Higueras

Dimecres, Juny 4, 2014 - 12:30
EXPEDIENT PRESTACIÓ SERVICI EXPLOTACIÓ PISCINA, INSTAL·LACIONS I KIOSKO ANNEX
Aprovat el plec de condicions que ha de regir la licitació per a la concessió de les instal·lacions per a la prestació del servei d'explotació de piscina, instal·lació i kiosco annexos a Higueras durant l'estiu de 2014, s'exposa al públic durant el termini dels vuit dies següents al de la publicació del present anunci, a l'efecte d'examen i presentació de reclamacions, durant l'horari i els dies d'obertura de l'Oficina Municipal, on es podrà consultar aquest plec. Simultàniament s'anuncia la licitació, que s'ajornarà si es produeixen reclamacions al plec de condicions. El contracte de concessió s'adjudicarà per procediment negociat i es regirà pel present Plegue de Clàusules Administratives Particulars i supletòriament per la Llei 7/85, de 2 d'abril, pel RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de 17 de juny de 1995 i pel T.R. De la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal